Aktualności, Porady zakupowe

Ubezpieczenie instrumentów muzycznych

Dzięki pakietom ubezpieczenia G4, Twój sprzęt jest chroniony nawet w 90%!

Wynajmując sprzęt muzyczny możesz wykupić dodatkowo pakiety ubezpieczenia G4. Twój sprzęt jest wówczas chroniony od wszystkich ryzyk za wyjątkiem celowego uszkodzenia lub awarii, za którą odpowiada producent. Nie musisz się martwić, pokryjemy aż do 90% kosztów! Sprawdź także opcję G4+ dającą Twojemu sprzętowi ochronę w trakcie przenoszenia lub przewożenia Twojego sprzętu na terenie całej Polski!

Odpowiedzialność Najemcy w szkodzie wynosi maksymalnie 10% wartości szkody min. 50 zł dla każdej szkody objętej zakresem ubezpieczenia, która nie podlega wyłączeniu oraz maksymalnie 15% szkody min. 100 zł dla szkód związanych z przenoszeniem, upadkiem, transportem.

Dla kogo? – Ubezpieczenie dedykowane jest dla osób korzystających z przedmiotu ubezpieczenia na podstawie umowy najmu zawartej z UNIVIBE Sp. z o.o., operatorem programu wynajmu online „Vibe”

 

Rodzaj ubezpieczenia – Ubezpieczenie zawierane w formule „od wszystkich ryzyk z wyjątkiem wyłączonych”

 

Zakres ubezpieczenia – zgodnie z OWU, miejsce ubezpieczenia: siedziba Najemcy wskazana w Umowie Najmu, znajdująca się na terytorium Rzeczypospolitej. W pakiecie G4+ zakres ubezpieczenia obejmuje także Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w czasie transportu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez który rozumie się przenoszenie lub przewożenie ubezpieczonego mienia przez Najemcę poza jego siedzibą wskazaną w Umowie Najmu.

 

Wyłączenia odpowiedzialności – kradzież zwykła, awaria, szkody estetyczne, celowe uszkodzenie, rozstrojenie, rozeschnięcie, koszty bieżącej konserwacji, strojenia, modyfikacji, elementy podlegające okresowej wymianie, użytkowanie podczas imprez masowych, przedmioty starsze niż 10 lat.

Jak wykupić pakiet ubezpieczenia? – pełen opis znajdziesz tu: Jak dodać pakiet Ubezpieczenia G4.

 

Definicje

Awaria – uszkodzenie mechaniczne z przyczyn wewnętrznych lub związanych z ich eksploatacją, w tym użytkowaniem, obsługiwaniem, przeglądami, konserwacją, które ogranicza zdolność tego mienia do pracy i powoduje jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie (w szczególności powstałe wskutek błędów projektowych, wad materiałowych, błędów popełnionych w trakcie produkcji, niewłaściwego wykonania lub montażu, niewłaściwej obsługi, w tym także dostania się ciała obcego

Korzystający – Najemca korzystający z przedmiotu ubezpieczenia na podstawie umowy najmu zawartej z UNIVIBE Sp. z o.o.,

Szkoda – uszkodzenie, zniszczenie lub utrata ubezpieczonego mienia wskutek jednego lub wielu Zdarzeń́ losowych,

Upadek – szkoda powstała na skutek przenoszenia i transportu między lokalizacjami,

Przedmiot ubezpieczenia – instrument muzyczny i sprzęt muzyczny będący przedmiotem umowy najmu zawartej z UNIVIBE Sp. z o.o.,

Przenoszenie i transport między lokalizacjami – zmiana lokalizacji użytkowania mienia za pomocą środka transportu dokonywana przez Korzystającego,

Zdarzenie losowe – zwane również Zdarzeniem – nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Korzystającego zdarzenie powodujące Szkodę w ubezpieczonym mieniu.

Szkody estetyczne – szkody powstałe w wyniku normalnego użytkowania sprzętu i odpowiadające zwykłemu zużyciu zgodnie z Ogólnymi Warunkami Najmu.

Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej – wojna, działania wojenne, inwazja, wojna domowa, rewolucja, rebelia, przewrót, stan wojenny lub wyjątkowy, konfiskata, nacjonalizacja, rekwizycja, zajęcie lub zniszczenie mienia na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz, sabotaż, lokaut, wybuch jądrowy, reakcja jądrowa, skażenie radioaktywne, promieniowanie jonizujące, działanie pola elektromagnetycznego, skażenie lub zanieczyszczenie odpadami przemysłowymi, atak elektroniczny lub cybernetyczny, działanie hakerów, działanie złośliwego oprogramowania, wina umyślna lub rażące niedbalstwo Reprezentantów Ubezpieczonego; górnicze i geologiczne, za które odpowiedzialność́ ponoszą̨ podmioty wskazane w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? – sprzęt jest objęty ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w lokalizacji Najemcy wskazanej w Umowie (miejscu ubezpieczenia) oraz w lokalizacji, do której zostało przeniesione w celu: ratowania w związku ze Szkodą, przeprowadzenia przeglądu, konserwacji, naprawy, remontu lub w celu ekspozycji na wystawie lub targach oraz w czasie transportu do i z tych miejsc.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia znajdziesz tu: Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

 

Postępowanie w przypadku Szkody

 1. W razie zaistnienia Zdarzenia losowego, które może spowodować Szkodę w ubezpieczonym mieniu, Najemca zobowiązany jest użyć́ dostępnych mu środków w celu ratowania mienia oraz zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
 2. W przypadku powstania Szkody Najemca, zobowiązany jest:
  1. niezwłocznie zawiadomić́ o Szkodzie jednostkę̨ Policji, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody lub uzyskania o niej wiadomości, jeśli zachodzi podejrzenie, że Szkoda powstała w wyniku przestępstwa,
  2. zabezpieczyć́ zapisy z elektronicznych systemów dozorowania do dyspozycji Policji lub innych uprawnionych służb oraz Wynajmującego, do czasu ich przekazania,
  3. zawiadomić́ Wynajmującego o powstaniu Szkody niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty jej powstania lub uzyskania o niej wiadomości. Jeśli termin ten wypada w dzień́ ustawowo wolny od pracy, sobotę̨ albo niedzielę, automatycznie przedłuża się termin zgłoszenia Szkody do pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. Zgłoszenie powinno nastąpić́ telefonicznie, przez stronę̨ internetową, e-mail lub stosowną aplikację i powinno zawierać́ informacje o dacie, godzinie, miejscu, przedmiocie i okolicznościach powstania Szkody
  4. Zezwolić Wynajmującemu na przeprowadzenie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania Szkody i wysokości odszkodowania, udzielić wyjaśnień a także umożliwić dostęp do miejsca i przedmiotu ubezpieczenia, który uległ Szkodzie,
  5. Pozostawić bez zmian miejsce i stan przedmiotu ubezpieczenia spowodowany Zdarzeniem losowym do czasu przeprowadzenia przez Wynajmującegooględzin.
  6. Zachować́ wszystkie uszkodzone części oraz udostępnić je na zadanie Wynajmującego do oględzin

 

Ubezpieczenie w czasie transportu poza siedzibą Najemcy

1. W pakiecie G4+ zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w czasie transportu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez który rozumie się przenoszenie lub przewożenie ubezpieczonego mienia przez Najemcę.

2. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za Szkody w czasie transportu od momentu rozpoczęcia załadunku w miejscu nadania do momentu zakończenia wyładunku w miejscu docelowym, z zastrzeżeniem że rozpoczęcie czynności załadunku lub wyładunku ma miejsce w czasie do 12 godzin przed rozpoczęciem lub odpowiednio po zakończeniu przewozu.

3. W odniesieniu do mienia w czasie transportu zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo Szkody powstałe bezpośrednio wskutek Rabunku lub zaboru mienia, dokonanego lub usiłowanego, w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu użytego do transportu wskutek: Pożaru, Wybuchu, Uderzenia pioruna lub wypadku środka transportu, jeśli te Zdarzenia uniemożliwiły osobie wykonującej transport ochronę̨ powierzonego mienia.

4. Przez wypadek środka transportu rozumie się Zdarzenie Polegające na nagłym działaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, a także przewrócenie się, wywrócenie się, spadnięcie lub zatonięcie pojazdu.

5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje przesyłek pocztowych i kurierskich.

6. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

• powstałe w czasie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych

• powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie lub w związku ze składowaniem niezwiązanym bezpośrednio z transportem objętym ochroną,

• powstałe wskutek powolnej, stopniowej zmiany stanu lub właściwości użytkowych ubezpieczonego mienia będących skutkiem zużycia,

• Polegające na lub powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, w tym wad ukrytych, niewłaściwego wykonania lub błędów w produkcji ubezpieczonego mienia,

• powstałe wskutek użycia niewłaściwego środka transportu, nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, lub złego stanu technicznego środka transportu, jeśli miało to wpływ na powstanie Szkody lub jej rozmiar,

• spowodowane przez kierowcę̨ środka transportu lub osobę̨ dokonującą załadunku i wyładunku, które były w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jeśli miało to wpływ na powstanie Szkody lub jej rozmiar.

Klauzula 504 – Ubezpieczenie Sprzętu ruchomego i przenośnego

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o Szkody powstałe w Sprzęcie ruchomym lub przenośnym podczas, gdy znajduje się on na terytorium Polski poza miejscem ubezpieczenia określonym w Umowie Najmu.

2. Ubezpieczenie obejmuje Szkody powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem z pojazdu mechanicznego pod warunkiem, że:

• pojazd posiada twarde zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),

• pojazd mechaniczny podczas przerwy w pracy lub użytkowaniu był prawidłowo zamknięty na klucz i posiadał uruchomione wszystkie dostępne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.

3. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są Szkody powstałe w czasie, gdy Sprzęt jest zamontowany w pojazdach mechanicznych, na statkach powietrznych lub jednostkach pływających. 

4. Ubezpieczenie nie zawiera odpowiedzialności za Szkody objęte ubezpieczeniem autocasco, casco lotniczym, jednostek pływających lub odpowiedzialności cywilnej. 

 

Co należy do obowiązków Najemcy?

 • Podanie wszystkich znanych sobie okoliczności zdarzenia, które doprowadziło do powstania Szkody
 • Przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm dotyczących ochrony, użytkowania i przechowywania mienia
 • Przestrzeganie instrukcji i zaleceń producenta lub dostawcy w zakresie warunków użytkowania oraz sposobu przechowywania mienia objętego ochroną
 • Przestrzeganie zaleceń i warunków użytkowania określonych w Ogólnych Warunkach Najmu Vibe
 • Utrzymywanie mienia i jego zabezpieczeń́ w należytym stanie technicznym oraz przestrzeganie powszechnie przyjętych środków ostrożności i działań zapobiegawczych w celu minimalizowania ryzyka powstania Szkody
 • Umożliwienie Wynajmującemu przeprowadzenia oceny ryzyka w miejscu ubezpieczenia, realizacja uzgodnionych z Wynajmującym działań́ na rzecz poprawy bezpieczeństwa
 • Utrzymywanie wymaganego przez Wynajmującego i warunki ubezpieczenia Vibe poziomu zabezpieczenia mienia
 • W razie zaistnienia Zdarzenia losowego i powstania Szkody m.in.: użycie dostępnych Najemcy środków w celu: ratowania mienia, zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, uniknięcia lub ograniczenia Utraty zysku brutto
 • Niezwłoczne zawiadomienie o Szkodzie jednostki Policji, nie później niż̇ w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody lub uzyskania o niej wiadomości, jeśli zachodzi podejrzenie, że Szkoda powstała w wyniku przestępstwa
 • Zabezpieczenie zapisów z elektronicznych systemów dozorowania do dyspozycji Policji lub innych uprawnionych służb oraz Wynajmującego, do czasu ich przekazania
 • Zawiadomienie Wynajmującego o powstaniu Szkody niezwłocznie, nie później niż̇ w ciągu 2 dni od daty powstania Szkody lub uzyskania o niej wiadomości.

Instrumenty muzyczne (7828)

GITARY (4042)

KLAWISZOWE (1284)

STUDIO (717)

NAGŁOŚNIENIE (934)

DĘTE (534)